top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Make Science Work

Artikel 1: Definities

 

1. Dr. Heleen Lameijer, gevestigd te Groningen, KvK-nummer 73896705, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Make Science Work.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Make Science Work tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens Make Science Work waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Make Science Work in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3: Offertes

 

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.

2. Make Science Work kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4: Tarieven en betalingen

 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Op de offerte staat de (pakket)prijs van de gekozen dienst inclusief btw vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en materiaal, zijn inclusief. 

3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Make Science Work komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. 

4. Deelname aan een online cursus vindt enkel plaats na volledige betaling van het gefactureerde bedrag. Overige werkzaamheden zullen na uitvoering worden gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Make Science Work heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.

6. Indien nodig ontvangt opdrachtgever een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan opdrachtgever worden gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van Make Science Work.

7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of een cursus eerder aanvangt. 

8. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

9. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Make Science Work op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

 

Artikel 5: Informatieverstrekking opdrachtgever

 

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Make Science Work.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Make Science Work zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Opdrachtgever vrijwaart Make Science Work voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

 

  1. Make Science Work voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.

  2. Doordat enkele diensten van Make Science Work online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

  3. Opdrachtgever is gehouden Make Science Work van het juiste materiaal te voorzien bij de uitvoering van een sprekersklus.

 

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst

 

1. Make Science Work is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Make Science Work is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.

2. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.

3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Make Science Work stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

4. Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos plaatsvinden, tenzij de werkzaamheden binnen deze 14 kalenderdagen worden uitgevoerd of de overeenkomst B2B is gesloten. Buiten deze wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Bij annulering tussen 1 maand en 14 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt 25% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; annulering binnen 14 kalenderdagen resulteert in de verplichting tot betaling van 50% van het geoffreerde bedrag.

5. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online cursus, te ruilen en/of annuleren. Door bestelling en betaling van de digitale producten uit de webshop krijgt opdrachtgever toegang tot zijn aankoop. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

6. Indien Make Science Work onverwacht verhinderd is voor de uitvoering van haar werkzaamheden, zal zij dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar maken. Indien verplaatsing naar een later moment niet mogelijk is, zal Make Science Work een eventueel reeds gedane betaling zo spoedig mogelijk retourneren.

 

Artikel 8: Overmacht

 

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing, zoals verplaatsing. Make Science Work is bij verplaatsing buiten een jaar na de oorspronkelijke datum gerechtigd haar nieuwe tarieven door te berekenen. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden in een dergelijk geval onmiddellijk opeisbaar.

3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.

4. Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Make Science Work gerechtigd de kosten die hiermee gepaard gaan in rekening te brengen.

5. Indien werkzaamheden door een overmacht situatie niet offline uitgevoerd kunnen worden, is Make Science Work gerechtigd de werkzaamheden naar online te verplaatsen. Dit geeft opdrachtgever geen recht op restitutie.

 

Artikel 9: Online cursus

 

1. Opdrachtgever ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag, tenzij anders overeengekomen.

2. Opdrachtgever ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, is opdrachtgever bij annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde content naar rato te vergoeden.

3. Make Science Work heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van de betreffende content aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar de overeenkomst aan te passen ter promotionele doeleinden.

4. Make Science Work voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat opdrachtgever met aankoop beoogde. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst.

5. Doordat voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan Make Science Work niet garanderen dat de content op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

6. Make Science Work behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.

7. Make Science Work is gerechtigd de inhoud van de training uit te breiden, te beperken of aan te passen.

8. Opdrachtgever verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de content te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.Opdrachtgever is gerechtigd in beperkte mate screenshots te maken van de content, wanneer deze wordt voorzien van naamsvermelding van Make Science Work bij publicatie op social media.

9. Het is opdrachtgever niet toegestaan om in de 12 maanden na het volgen van de content de opgedane kennis te gebruiken om zelf een soortgelijk aanbod te creëren.

10. De tijdens de looptijd van de content geleverde informatie blijven eigendom van Make Science Work. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

11. Make Science Work behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een overeenkomst belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid schade

 

1. Make Science Work is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld door haar is veroorzaakt.

2. Make Science Work is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de geleverde diensten en producten.

4. Make Science Work kan niet als arts worden ingehuurd en geeft geen consult. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een online cursus.

5. In het geval dat Make Science Work een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door haar aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor de desbetreffende opdracht waarin de schade is ontstaan, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.

6. Opdrachtgever vrijwaart Make Science Work tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

 

Artikel 11: Intellectueel eigendom

 

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Make Science Work aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij Make Science Work. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie zonder voorafgaande toestemming.

2. Opdrachtgever komt een beperkt publicatierecht toe voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde teksten die door Make Science Work voor opdrachtgever zijn gemaakt na volledige betaling. Opdrachtgever is niet gerechtigd het aangeleverd materiaal te gebruiken voor andere doeleinden en media dan overeengekomen. Aangeleverde content mag tevens niet door derden worden gebruikt, tenzij dit uitdrukkelijk overeen is gekomen.

3. Aangeleverde teksten mogen enkel met naamsvermelding van Make Science Work worden geplaatst.

4. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te (laten) bewerken.

5. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

6. Bij inbreuk komt Make Science Work een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 

7. Make Science Work blijft eigenaar van de content, tenzij anders is vermeld. Opdrachtgever komt enkel een gebruiksrecht toe.

8. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever Make Science Work toestemming beeldmateriaal van de geleverde werkzaamheden te gebruiken voor haar portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.

9. Wanneer beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt tijdens een talk dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan Make Science Work en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Opnames mogen enkel in beperkte mate worden gebruikt en niet gedurende de gehele uitvoering van de werkzaamheden. Beeldmateriaal (evenals screenshots van het materiaal uit een online cursus) mag enkel in beperkte mate worden gedeeld via social media wanneer Make Science Work in het bericht wordt getagd. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig. 

 

Artikel 12: Bijzondere bepalingen

 

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

 

Artikel 13: Levering

 

1. Make Science Work spant zich in gewenste teksten zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de leveringstermijn uit de offerte in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.

2. Teksten worden  aangeleverd per e-mail, tenzij anders overeengekomen. Na eerste aanlevering vindt maximaal 1 revisie plaats binnen het overeengekomen tarief. Aangepaste wensen van opdrachtgever of meerdere revisies kunnen een meerprijs opleveren.

 

Artikel 14: Klachten

 

1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en content zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Make Science Work. Zij streeft ernaar klachten binnen 14 kalenderdagen te behandelen.

2. Indien klachten later kenbaar worden gemaakt zullen wijzigingen worden doorgevoerd op basis van uurtarief.

3. Het doorlopen van de klachtenprocedure schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 15: Geschilbeslechting

 

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Make Science Work is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Make Science Work en betrokken derden 12 maanden.

bottom of page